palkki

Perinnekylät tukevat ekologista kestävyyttä

Perinnekylät luovat parhaimmillaan erinomaiset edellytykset ekologisesti kestävälle elämälle. Tämä tulee ilmi Siru Perälän opinnäytetyöstä "Perinnekylien ekologinen kestävyys. Esiselvitys Kylä 2020 -hankkeelle", jossa tutkittiin puurakennusten ja siirrettyjen hirsirakennusten ekologisuutta sekä kahta Suomessa jo olemassa olevaa perinnekylää Seinäjoen Kitinojalla sekä Mustasaaren Stundarsissa. Tutkimus toteutettiin kesällä 2015. Perälä opiskelee ympäristösuunnittelijaksi kestävän kehityksen koulutusohjelmassa Hämeen ammattikorkeakoulussa (HAMK).

Euroopan unionin energiatehokkuusmääräyksillä pyritään vähentämään rakennussektorin hiilidioksidipäästöjä. Määräykset saattavat kuitenkin luoda rakennuksen omistajille paineen eristää myös perinteisin menetelmin rakennettuja hirsirakennuksia niille epäominaisella tavalla, ja siten ne uhkaavat kulttuurihistoriallisesti merkittäviä rakennuksia. Pelkän energiatehokkuuden sijaan rakennussektorin ympäristövaikutusten vähentämisessä tulisi kiinnittää huomiota koko elinkaaren aikaisiin päästöihin sekä kulutustottumuksiin esimerkiksi energiankäytössä. Vanhat, siirretyt hirsirakennukset ja uudet, perinteisin menetelmin rakennetut hirsirakennukset ovat heikommasta energiatehokkuudestaan huolimatta ekologisesti kestäviä pienten koko elinkaaren aikaisten päästöjensä vuoksi. Ekologisen kestävyyden lisäksi perinnekylät pitävät yllä kulttuurista ja sosiaalista kestävyyttä. Perinnekylissä lämmöntuotanto, jätevesien puhdistus sekä osa jätehuollosta voidaan järjestää paikallisesti ja ekologisesti.

Tutkimus apuna uuden kylän pilotoinnissa

Tutkimus tehtiin Talonpoikaiskulttuurisäätiön Kylä 2020 -hankkeelle, jonka tavoitteena on luoda ja monistaa toimintamalli suomalaisesta kylästä, joka on sekä ekologisesti että esteettisesti kestävä. Opinnäytetyön tuloksia ja siinä esitettyjä toimenpide-ehdotuksia tullaan hyödyntämään pilottikylän perustamisessa. Perinnekyliä tai niiden ekologisuutta ei Suomessa ole aiemmin tutkittu, joten tältä osin opinnäytetyön tuottama tieto on täysin uutta. Työssä esiin tullutta tietoa voidaan perinnekylien lisäksi soveltaa muun muassa muille väljemmin rakennetuille asuinalueille sekä ympäristösuunnittelun ja maankäytön suunnittelun tukena.

Opinnäyte on julkaistu osoitteessa: http://theseus.fi/handle/10024/98177

Lisätietoja: Siru Perälä, p. 040 060 7865, siru.perala(at)student.hamk.fi
Kylä 2020 -hanke, Talonpoikaiskulttuurisäätiö: Maija Mäki, p. 050 379 7471, maija.maki(at)tpks.fi

Talonpoikaiskulttuurisäätiö | PL510 | 00101 Helsinki | Puhelin: 050 379 7471 | Sähköposti: maija.maki(at)tpks.fi | tietosuojaseloste | Kotisivut: Sivustamo Oy

Ylös