palkki

TALONPOIKAISKULTTUURISÄÄTIÖ SR:N SÄÄNNÖT

1 § Nimi ja kotipaikka
Säätiön nimi on Talonpoikaiskulttuurisäätiö sr, ja sen kotipaikka on Helsinki.

TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

2 § Tarkoitus
Säätiön tarkoituksena on:
1. edistää ja avustaa vanhan talonpoikaiskulttuurin kaikinpuolista tutkimista, sitä valaisevan lähdeaineiston keräämistä sekä ainesten ja tutkimusten julkisuuteen saattamista; ja
2. herättää nuoressa sukupolvessa elävää kiintymystä vanhaan kansankulttuuriin ja esi-isien suorittamaan työhön sekä edistää siihen perustuvaa uutta talonpoikaiskulttuuria.

3 § Toimintamuodot
Säätiön toimintamuotoja ovat:
1. myöntää avustuksia, apurahoja, palkintoja ja stipendejä
2. toteuttaa ja tukea tarkoitustaan edistävää tiedotus-, tutkimus-, hanke- ja valistustoimintaa
3. järjestää tarkoitukseensa liittyviä tapahtumia, tilaisuuksia ja retkiä
4. kerätä, koota ja tallentaa vanhaan ja uuteen talonpoikaiskulttuuriin liittyviä tietoja ja aineistoja
5. julkaista tutkimuksia, selvityksiä, tiedotteita sekä muita teoksia ja aineistoja, jotka liittyvät säätiön tarkoitukseen
6. toimia yhteistyössä muiden vastaavia tarkoituksia edistävien tahojen kanssa
7. yhdistää jäsenistönsä osaamista ja harrastusta tarkoituksensa edistämiseksi
8. omistaa, hallita ja vuokrata kiinteistöjä, kiinteistöyhtiöiden osakkeita sekä muita osakkeita ja arvopapereita
9. toteuttaa tarkoitustaan muilla laillisilla toimintamuodoilla

SÄÄTIÖN OMAISUUS

4 § Säätiön omaisuus ja sen hoito
Säätiön peruspääoma oli vuonna 1938, kun säätiö perustettiin, 2 000 mk. Pääomaa on sen jälkeen korotettu siten, että peruspääoma vuoden 2000 tilinpäätöksessä on 10 000 (kymmenentuhatta) euroa. Tämä peruspääoma pidetään koskemattomana ja sitä kartutetaan, kuten hallitus kevätkokouksessaan päättää.
Säätiöllä on oikeus ottaa vastaan avustuksia, apurahoja, lahjoituksia ja testamentteja sekä kartuttaa omaisuuttaan muillakin tavoin.

PÄÄTÖKSENTEKO JA HALLINTO

5 § Toimielimet ja toimihenkilöt
Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus. Hallituksen lisäksi säätiössä on jäsenistö, joka on neuvoa-antava elin ja toimii hallituksen tukena. Säätiöllä voi olla toimitusjohtaja. Säätiöllä voi olla asiamies ja muita tarvittavia toimihenkilöitä.

JÄSENISTÖ

6 § Jäsenistön kokoonpano, valintatapa ja toimikausi
Jäsenistöön kuuluu puheenjohtaja ja vähintään 10 ja enintään 300 muuta jäsentä. Jäsenistöön kuuluvat siihen sääntöjä muutettaessa kuuluneet jäsenet sekä ne henkilöt, jotka jäsenistö valitsee vuosikokouksessaan. Jäsenistön jäsenten toimikausi kestää eliniän. Jäsenyyden tarkoituksena on koota säätiön yhteyteen talonpoikaiskulttuuriin liittyvää osaamista ja harrastuneisuutta sekä rohkaista jäseniä toimimaan säätiön tarkoituksen hyväksi. Jäsenistö valitsee keskuudestaan puheenjohtajan kunkin vuoden vuosikokouksessa.

7 § Jäsenistön tehtävät
Hallitus raportoi jäsenistön vuosikokouksessa jäsenistölle säätiön toiminnasta. Jäsenistö voi antaa hallitukselle säätiön hallintoa ja toimintaa käsittelevän lausunnon. Jäsenistö voi tehdä hallitukselle säätiön toimintaa koskevia aloitteita.

8 § Jäsenistön kokoontuminen, kokouskutsut, päätösvaltaisuus ja pöytäkirjanpito
Jäsenistö kokoontuu vuosikokoukseen toukokuun loppuun mennessä. Ylimääräinen kokous pidetään, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi taikka 10 prosenttia jäsenistön jäsenistä tai toimitusjohtaja pyytää kirjallisesti hallitukselta jäsenistön kokouksen pitämistä. Kutsu jäsenistön kokoukseen on toimitettava kirjallisesti (ml. sähköisesti) kullekin jäsenistön jäsenelle vähintään viikkoa ennen ja siinä on mainittava esille tulevat asiat. Vasta kokouksessa esitettyjä kysymyksiä voidaan ottaa käsiteltäväksi ainoastaan, jos kaksi kolmasosaa saapuvilla olevista jäsenistä kannattavat asian esille ottamisesta.

Jäsenistön vuosikokouksessa:
1. valitaan jäsenistön puheenjohtaja;
2. esitetään hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös;
3. esitetään tilintarkastajan antama tilintarkastuskertomus;
4. valitaan uudet jäsenet;
5. esitetään hallituksen toimintasuunnitelma ja talousarvio;
6. päätetään mahdollisesta jäsenistön lausunnosta hallitukselle, ja
7. käsitellään muut kutsussa mainitut asiat.

Jokaisella jäsenistön jäsenellä on yksi ääni. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, mikäli näistä säännöistä ei muuta johdu. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Jäsenistö on päätösvaltainen, kun saapuvilla on vähintään 10 jäsentä, mukaan lukien puheenjohtaja. Jäsenistön kokouksista on laadittava pöytäkirja, johon merkitään tehdyt päätökset ja tapahtuneet äänestykset. Pöytäkirjan allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja vähintään yksi kokouksessa siihen valittu jäsen.

9 § Jäsenistön jäsenten palkkio
Jäsenistön jäsenille ei makseta palkkiota.

HALLITUS

10 § Hallituksen kokoonpano, toimikausi ja valintatapa
Säätiön hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja vähintään kolme ja enintään yhdeksän muuta jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Hallitus täydentää itse itseään. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuosittain hallituksen kevätkokouksessa. Rahastonhoitaja voidaan valita hallituksen ulkopuolelta.

11 § Hallituksen tehtävät
Hallitus johtaa säätiön toimintaa, nimittää ja erottaa säätiön asiamiehen ja muut toimihenkilöt ja määrää heidän palkkansa.

12 § Hallituksen kokoontuminen
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tarpeen mukaan, kuitenkin vähintään kolme kertaa vuodessa. Kokous on kutsuttava koolle, jos hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja sitä vaatii.

Hallituksen kevätkokouksessa, joka järjestetään toukokuun loppuun mennessä, käsitellään seuraavat asiat:

1) valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja;
2) valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa;
3) tarkastetaan hallituksen laatima selonteko edellisen toimintavuoden toiminnasta;
4) esitetään edellisen tilikauden tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto;
5) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä toimenpiteistä, joihin edellisen vuoden hallinto antaa aihetta;
6) päätetään hallituksen jäsenten palkkioista sekä tilintarkastajien palkkioista;
7) toimitetaan hallituksen vaali;
8) valitaan kuluvan vuoden tilejä tarkastamaan sääntöjen mukaiset tilintarkastajat;
9) päätetään seuraavaan kevätkokoukseen asti ulottuvasta toimintasuunnitelmasta ja hyväksytään tilikauden budjetti; ja
10) käsitellään muut kutsussa mainitut asiat.

13 § Kokouskutsut, päätösvaltaisuus, pöytäkirjanpito
Kutsu hallituksen kokouksiin toimitetaan kirjallisesti (ml. sähköisesti) kullekin hallituksen jäsenelle ennen kokousta. Muut tiedonannot hallituksen jäsenille toimitetaan samalla tavalla. Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet jäsenistä, mukaan lukien puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, mikäli näistä säännöistä ei muuta johdu. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Hallituksen kokouksista on laadittava pöytäkirja, johon merkitään tehdyt päätökset ja tapahtuneet äänestykset. Pöytäkirjan allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja vähintään yksi kokouksessa siihen valittu jäsen.

14 § Hallituksen jäsenten palkkio
Hallituksen jäsenille voidaan maksaa tavanomainen palkkio ja korvaus säätiön hyväksi tehdystä työstä.

MUUT TOIMIELIMET

15 § Toimitusjohtaja
Hallitus voi nimittää säätiölle toimitusjohtajan, jonka toimitusjohtajasopimuksen säätiön hallitus vahvistaa. Toimitusjohtaja hoitaa säätiön juoksevat asiat hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten sekä säätiölain mukaisesti. Toimitusjohtajalla on säätiön hallituksen kokouksessa läsnäolo-oikeus ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta hallituksen tehdessä päätöksiä.

MUUT MÄÄRÄYKSET

16 § Edustaminen
Hallitus voi antaa jäsenelleen, toimitusjohtajalle tai muulle nimetylle henkilölle oikeuden edustaa säätiötä joko yksin tai yhdessä hallituksen jäsenen tai muun henkilön kanssa. Hallituksen puheenjohtaja edustaa säätiötä yksin.

17 § Tilikausi, tilintarkastus ja tilintarkastajat
Säätiön tilikausi on kalenterivuosi. Tilit ja toimintakertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien on annettava kertomuksensa hallitukselle viimeistään kahta viikkoa ennen kevätkokousta, jossa tilinpäätös esitetään vahvistettavaksi. Säätiöllä on 1–2 varsinaista tilintarkastajaa ja 0–2 varatilintarkastajaa, jotka hallitus valitsee kevätkokouksessa tilikaudeksi kerrallaan. Jos säätiöllä on vain yksi varsinainen tilintarkastaja, joka ei ole hyväksytty KHT- tai HTM-yhteisö, on valittava vähintään yksi varatilintarkastaja.

18 § Sääntöjen muuttaminen
Säätiön sääntöjä voidaan muuttaa, mikäli kolme neljäsosaa hallituksen jäsenistä sitä kannattaa. Säätiön lakkauttamisesta ja sulautumisesta päätetään samassa järjestyksessä.

19 § Säätiön lakkauttaminen
Jos säätiö lakkautetaan, sen omaisuus siirtyy Suomalaisen Kirjallisuuden Seuralle.

Talonpoikaiskulttuurisäätiö | PL510 | 00101 Helsinki | Puhelin: 050 379 7471 | Sähköposti: maija.maki(at)tpks.fi | tietosuojaseloste | Kotisivut: Sivustamo Oy

Ylös