palkki

1§ Säätiön nimi on Talonpoikaiskulttuurisäätiö
 
2§ Säätiön kotipaikka on Helsingin kaupunki
 
3§ Säätiön tarkoituksena on:
1. edistää vanhan talonpoikaiskulttuurin kaikinpuolista tutkimista, sitä valaisen lähdeaineiston keräämistä sekä ainesten ja tutkimusten julkisuuteen saattamista
2. herättää nuoressa sukupolvessa elävää kiintymystä vanhaan kansankulttuuriin ja esi-isien suorittamaan työhön sekä edistää siihen perustuvaa uutta talonpoikaiskulttuuria
 
4§ Säätiöllä on oikeus vastaanottaa apurahoja, lahjoituksia ja testamentteja sekä muullakin laillisella tavalla hankkia varoja tarkoituksensa toteuttamiseksi.
 
5§ Säätiön peruspääoma oli vuonna 1938 kun säätiö perustettiin, 2000 mk. Pääomaa on sen jälkeen korotettu siten, että peruspääoma vuoden 2000 tilinpäätöksessä on 10 000 € (kymmenen tuhatta euroa). Tämä peruspääoma pidetään koskemattomana ja sitä kartutetaan, kuten jäsenistö vuosikokouksessaan päättää.
 
6§ Säätiön toimielimet ovat
1. jäsenistö, jokaisella perustajajäsenellä on oikeus kuulua elinikänsä ja johon lisäksi kuuluvat ne henkilöt, jotka jäsenistön vuosikokouksessa niinikään on eliniäksi kutsuttu
2. hallitus, johon kuuluu viisi jäsentä ja viisi varajäsentä
 
7§ Jäsenistö valitsee keskuudestaan hallituksen jäsenet, varsinaiset jäsenet aina kolmeksi vuodeksi ja varajäsenet vuodeksi kerrallaan
 
8§ Jäsenistö kokoontuu vuosikokoukseen maaliskuun kulussa. Ylimääräinen kokous pidetään, milloin hallituksen puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään viisi jäsenistön jäsentä pyytää hallituksen puheenjohtajalta kokouksen pitoa määräasiain käsittelyä varten. Kokouskutsu on toimitettava kirjallisesti kullekin jäsenelle vähintään viikkoa ennen ja siinä on mainittava esille tulevat asiat. Vasta kokouksessa esitettyjä kysymyksiä voidaan ottaa käsiteltäväksi ainoastaan, jos saapuvilla olevat jäsenet ovat yksimielisiä asian esille ottamisesta. Jokaisella jäsenellä on yksi ääni. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa, joissa ratkaisee arpa.
 
Jäsenistö on päätösvaltainen kymmenjäsenisenä, paitsi 12. ja 12. §:ssä mainituissa tapauksissa. Jäsenistön vuosikokouksessa suoritetaan seuraavat tehtävät:
 
1. valitaan jäsenistön puheenjohtaja, joka johtaa puhetta jäsenistön kokouksissa
2. valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
3. tarkastetaan hallituksen laatima selonteko edellisen kalenterivuoden toiminnasta
4. esitetään edellisen kalenterivuoden tilinpäätös ja tilintarkastajain lausunto
5. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä toimenpiteistä, joihin edellisen vuoden hallinto antaa aihetta
6. päätetään hallituksen jäsenten kokouspalkkioista sekä tilintarkastajien palkkioista
7. toimitetaan jäsenistön mahdollinen täytevaali ja hallituksen vaali sekä valitaan kuluvan vuoden tilejä tarkastamaan kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja heille varamiehet
8. päätetään seuraavaan vuosikokoukseen asti ulottuvasta toimintasuunnitelmasta ja hyväksytään toimintabudjetti
9. käsitellään muut kutsussa mainitut asiat
 
9§ Säätiön asioita hoitaa, mikäli ne eivät 8§:n mukaisesti kuulu jäsenistölle, sen hallitus, joka myös edustaa säätiötä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Rahastonhoitaja voidaan valita hallituksen ulkopuolelta. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tarpeen mukaan, kuitenkin vähintään kolme kertaa vuodessa. Hallitus on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään neljä jäsentä on kokouksessa. Hallitus johtaa säätiön toimintaa, ottaa ja erottaa säätiön sihteerin ja sen mahdollisesti tarvitsemat muut toimihenkilöt ja määrää heidän palkkansa.
 
10§ Säätiön nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi sihteerin kanssa.
 
11§ Säätiön tilivuosi on kalenterivuosi. Säätiön tilit ja vuosikertomus, hallituksen pöytäkirjat ja muut toimintaa koskevat asiakirjat on helmikuun kuluessa annettava tilintarkastajille, joiden tulee toimittaa tarkastus ja antaa tarkastuskertomus maaliskuun 15.päivään mennessä.
 
12§ Säätiön säätöjen muutosehdotus on ratkaistava säätiön jäsenistö vuosikokouksessa. Muutosehdotus on viimeistään saman vuoden tammikuun kuluessa esitettävä hallituksen puheenjohtajalle, ja hallituksen on siitä annettava vuosikokoukselle lausuntonsa, ellei ehdotus ole hallituksen esittämä. Muutosehdotus katsotaan hyväksytyksi ainoastaan, jos vähintään kaksi kolmannesta läsnäolijoista on sitä kannattanut ja jäsenistöstä vähintään yksi kolmannes on ollut päätöstä tekemässä.
 
13§ Jos säätiö lopettaa toimintansa, niin sen omaisuus siirtyy Suomalaisen Kirjallisuuden Seuralle. Lopettamispäätös on tehtävä, kuten sääntöjen muuttamisesta on edellisessä pykälässä merkitty.
Talonpoikaiskulttuurisäätiö | PL510 | 00101 Helsinki | Puhelin: 050 379 7471 | Sähköposti: maija.maki(at)tpks.fi | Kotisivut: Arttu Arojoki
Ylös